TTL Engineering Systems

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมสมัยที่มีการเดิบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั่วประเทศ เป็นผู้จัดหา ให้คำปรึกษา สนับสนุนลูกค้าด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย คุ้มค่าการ

ลงทุน ก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจมีส่วนช่วยผลักดัน และยกระดับความสามรถ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ปรัชญา ( Philiosophy )

“เรามอบงานดีที่สุดให้คุณเสมอ”

เรา หมายถึง บริษัทฯ หน่วยงาน ตัวเราเอง ในสถานการณ์ต่างๆ กัน

มอบ หมายถึง มอบสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมออกจากส่วนของเราไปยังบุคคลที่สอง

งาน หมายถึง งานที่ออกจากเราไม่ว่าอยู่ในรูปของนามธรรมหรือรูปธรรม

ดีที่สุด หมายถึง สิ่งนั้นผ่นการทำอย่างตั้งใจ การใช้ความสามารถอย่างที่สุดและตรวจสอบโดยละเอียด จากเราแล้วว่าผู้รับจะพึงพอใจกับสิ่งนั้น

ให้คุณ หมายถึง ให้หน่วยงานอื่น เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

เสมอ หมายถึง ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย

พันธกิจ ( Mission )

” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นรูปธรรมดังนี้ ” 
ต่อลูกค้า
– จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความหลากหลายในทุกลักษณะการใช้งานในราคาที่สมเหตุผล โดยมีการบริการก่อนและหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า
ต่อพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า
– มีความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน
ต่อสังคม
– จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นประจำ
ต่อผู้ถือหุ้น
– เป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีผลตอบแทนที่ดี
ต่อพนักงาน
– สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถตามเส้นทางสายอาชีพ เพื่อมีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท